Středa po Letnicích C – Ž 48

2Veliký je Hospodin, nejvýš chvályhodný — ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. 3Krásně vyvýšená, radost celé země je hora Sijón — nejzazší sever, město velkého krále. 4Bůh je v jeho palácích; je znám jako nepřístupný hrad. 5Hle, králové se smluvili, společně přitáhli, 6spatřili to a užasli, zděsili se a v hrůze se rozprchli. 7Zachvátilo je tam chvění, bolesti jako rodičku. 8Východním větrem jsi roztřískal taršíšské lodě. 9To, co jsme slýchali, to jsme viděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha. Bůh je upevňuje navěky. 10Bože, uprostřed tvého chrámu rozvažujeme o tvém milosrdenství. 11Jak tvé jméno, tak tvá chvála sahá až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. 12Nad tvými soudy se raduje hora Sijón, jásají nad nimi judské dcery. 13Obejděte Sijón, projděte kolem něj, spočtěte jeho věže. 14Všimněte si pozorně jeho valů, projděte jeho paláce, abyste o tom vyprávěli budoucím pokolením. 15Protože tento Bůh je naším Bohem navěky a navždy; on nás povede proti smrti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: