Středa po Křtu Páně C – Nu 27, 1-11

1I předstoupily dcery Selofchada, syna Chefera, syna Gileáda, syna Makíra, syna Manasesa, z čeledi Manasesa, syna Josefova. Toto jsou jména jeho dcer: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa. 2Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před předáky a celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání a řekly: 3Náš otec zemřel v pustině, ale nebyl v pospolitosti, která se smluvila proti Hospodinu, v pospolitosti Kórachově, nýbrž zemřel za svůj hřích. Neměl však syny. 4Proč by mělo být vynecháno jméno našeho otce z jeho čeledi proto, že neměl syna? Dej nám vlastnictví mezi bratry našeho otce! 5Mojžíš přinesl jejich právní záležitost před Hospodina. 6A Hospodin řekl Mojžíšovi: 7Selofchadovy dcery promluvily správně. Rozhodně jim dej dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce, převeď na ně dědictví jejich otce. 8A k synům Izraele promluv takto: Jestliže někdo zemře a nemá syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. 9Pokud neměl dceru, dáte jeho dědictví jeho bratrům. 10Pokud neměl bratry, dáte jeho dědictví bratrům jeho otce. 11A pokud neměl jeho otec bratry, dáte jeho dědictví jeho nejbližšímu příbuznému z jeho čeledi; dostane ho do vlastnictví. Toto bude právním ustanovením pro syny Izraele, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: