Středa po Křtu Páně A – Mt 12, 15-21

15Ježíš to věděl a odešel odtamtud. A následovaly jej velké zástupy a on je všechny uzdravil;   16a přísně jim domluvil, aby nerozšiřovali pověst o něm.   17To proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:   18‚Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého Ducha a ohlásí soud národům.   19Nebude se přít ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas.   20Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství.   21A v jeho jméno budou národy skládat naději.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: