Středa po 9. neděli v mezidobí B – J 5, 1-18

1 Byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma.2 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. 3 V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, [kteří čekali na pohyb vody.4 Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí].5 Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 6 Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš (být uzdraven)?“7 Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou.“8 Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“9 A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. 10 Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil [své] lehátko.“11 On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘12 Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: ‚Vezmi [své lehátko] a choď‘?“13 Uzdravený však nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl.14 Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“ 15 Ten člověk odešel a oznámil Židům, že tím, kdo ho uzdravil, je Ježíš.16 Proto Židé Ježíše pronásledovali [a usilovali ho zabít], že tyto věci činil v sobotu.17 Ježíš jim však odpověděl: „Můj Otec až dosud pracuje, i já pracuji.“18 Proto ho Židé ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem, a činil se tak rovným Bohu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: