Středa po 9. neděli v mezidobí B – 1 Sa 2, 22-36

22 Élí byl velmi starý. Slyšel o všem, co páchali jeho synové celému Izraeli, i o tom, že spávali s ženami, které konaly službu u vchodu do stanu setkávání.23 Řekl jim: Proč děláte takové věci? (Od všeho tohoto lidu slyším o vašem zlém jednání!) 24 Ne, moji synové! To ne dobrá zpráva, (která, jak slyším, koluje mezi Hospodinovým lidem.) 25 Jestliže člověk zhřeší proti člověku, přimluví se za něj Bůh. Ale jestliže někdo zhřeší proti Hospodinu, kdo se přimluví za něj? Ale neuposlechli svého otce, neboť Hospodin se rozhodl je usmrtit.26 Chlapec Samuel rostl v postavě i (oblibě jak u  Hospodina, tak i u lidí.) 27 I přišel k Élímu muž Boží a řekl mu: (Toto praví Hospodin:) Cožpak jsem se jasně nezjevil (domu tvého otce,) když byli v Egyptě, v domě faraonově? 28 Ze všech izraelských kmenů jsem si ho vyvolil za kněze, aby obětoval na mém oltáři, pálil kadidlo a nosil přede mnou efód. Domu tvého otce jsem dal všechny ohnivé oběti (synů Izraele.) 29 Proč pohrdáte mým obětním hodem a přídavnou obětí, které jsem přikázal ve svém příbytku? Ctil jsi své syny víc než mě, když jste tloustli nejlepším ze všech přídavných obětí Izraele, mého lidu.30 Proto je toto výrok Hospodina, Boha Izraele: Opravdu jsem řekl: Tvůj dům a dům tvého otce bude přicházet (přede mne) navěky. Ale nyní je toto Hospodinův výrok: Ať je to ode mne vzdáleno, protože ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti!31 Hle, přicházejí dny, kdy (odejmu tvou sílu) a sílu domu tvého otce, takže (ve tvém domě nebude stařec.) 32 Uvidíš tíseň v mém příbytku při všem, co bude v Izraeli dáno do pořádku; (ve tvém domě nebude po všechny dny stařec.) 33 Nevyhladím ti od svého oltáře každého, abych skoncoval s tvýma očima a utrápil tvou duši, a všechen přírůstek tvého domu zemře v mužném věku.34 A znamením ti bude to, co přijde na tvé dva syny, na Chofního a Pinchasa: Oba zemřou v jeden den. 35 Ustanovím si však věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Postavím mu trvalý dům a bude přicházet před mého pomazaného po všechny dny.36 I stane se, že každý, kdo bude ze tvého domu ponechán, přijde se mu klanět za trochu peněz a bochník chleba a řekne: Připoj mě, prosím, k jedné z kněžských skupin, abych mohl jíst kousek chleba.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: