Středa po 7. neděli velikonoční A – Ž 99

1Hospodin kraluje — národy se chvějí. Trůní na cherubech — země se zmítá. 2Velký je Hospodin na Sijónu, je vyvýšený nade všechny národy. 3Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň — je svaté. 4Králova moc miluje právo. Ty jsi zárukou přímosti; vykonáváš v Jákobovi právo a spravedlnost. 5Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se u podnože jeho nohou — on je svatý! 6Mojžíš a Áron byli mezi jeho kněžími, Samuel patřil mezi ty, kdo vzývali jeho jméno. Volali k Hospodinu a on jim odpovídal. 7Mluvil k nim z oblakového sloupu a oni zachovávali jeho svědectví a ustanovení, která jim dal. 8Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal. Byl jsi jim Bohem, který odpouští, ale mstil ses za jejich křivé jednání. 9Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: