Středa po 7. neděli po Zjevení Páně A – Př 3, 27-35

27Neodpírej dobro (těm, kterým náleží,) když je ve tvé moci ho prokázat. 28Neříkej svému bližnímu: „Odejdi a pak se vrať, dám ti zítra,“ když to máš u sebe. 29Nekuj zlo proti svému bližnímu, když s tebou v důvěře bydlí. 30Neveď s nikým bezdůvodně při, jestliže ti nezpůsobil zlo. 31Nezáviď násilníkovi, nevol žádnou z jeho cest, 32neboť Hospodinu je odporný ten, kdo bloudí, ale s přímými důvěrně hovoří. 33Na domě ničemy je Hospodinova kletba, ale příbytku spravedlivých žehná. 34Posměvačům se posmívá, ale pokorným dává milost. 35Moudří zdědí slávu, ale hlupáci si odnesou hanbu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: