Středa po 6. neděli po Zjevení Páně C – L 11, 37-52

37 Jakmile Ježíš domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu. 38 Farizeus se, když uviděl, že se před jídlem nejprve neomyl. 39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. 40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek, neučinil také vnitřek?41 Raději dejte to, co je uvnitř, jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté. 42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet. 43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na tržištích.44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí.“45 Na to mu jeden ze zákoníků řekl: „Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás.“46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.47 Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši otcové zabili.48 Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi; neboť oni proroky zabili, vy jim budujete pomníky.49 Proto také pravila Boží moudrost: Pošlu k nim proroky a apoštoly; z nich některé zabijí a jiné budou pronásledovat,50 aby byla od tohoto pokolení vyžádána krev všech proroků, prolitá od založení světa,51 od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem Božím. Ano, pravím vám, bude vyžádána od tohoto pokolení.52 Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání; sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom zabránili.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: