Středa po 6. neděli po Zjevení Páně A – Př 2, 1-15

1Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, 2učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti, 3jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, 4jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, 5tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha. 6Vždyť moudrost dává Hospodin a z jeho úst pochází poznání a rozumnost. 7Uchovává úspěch pro přímé, je štítem pro ty, kdo žijí bezúhonně, 8střeží stezky práva a chrání cestu svých věrných. 9Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, každé dobré stezce, 10neboť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání (tvou duši potěší;) 11rozvaha bude tebe chránit, rozumnost tě bude střežit. 12Vysvobodí tě od zlé cesty, od člověka, který mluví obojace, 13od těch, kteří opouštějí přímé stezky, aby chodili po temných cestách, 14od těch, kdo mají z páchání zla radost a nad zlými obojakostmi kdo jásají, 15jejichž cesty jsou křivolaké, kteří bloudí na svých stezkách.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: