Středa po 6. neděli po Zjevení Páně A – Mt 19, 1-12

1A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje a přišel na území Judska za Jordán. 2Šly za ním velké zástupy a on je tam uzdravil. 3Přistoupili k němu farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali: „Je dovoleno, aby [člověk] propustil svou ženu z jakéhokoli důvodu?“ 4On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ‚učinil je jako muže a ženu‘? 5A řekl: ‚Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo‘, 6takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje!“ 7Řekli mu: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit [ji]?“ 8Řekl jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy, od počátku však tomu tak nebylo. 9Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, (pokud by to nebylo na základě) smilstva, a oženil se s jinou, cizoloží; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ 10[Jeho] učedníci mu řekli: „Jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit.“ 11On jim řekl: „Ne všichni chápou [toto] slovo, ale jen ti, kterým je to dáno. 12Jsou totiž eunuchové, kteří se takto narodili z matčina lůna; a jsou eunuchové, které učinili eunuchy lidé; a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království Nebes. Kdo může chápat, chápej.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: