Středa po 5. neděli velikonoční B – Ž 80

2Pastýři Izraele, naslouchej! Ty, jenž vodíš Josefa jako ovce, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se 3před Efrajimem, Benjamínem a Manasesem! Probuď svou sílu a pojď nás zachránit! 4Bože, obnov nás! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. 5Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš planout při modlitbách svého lidu? 6Krmil jsi je chlebem slz, napájel jsi je slzami plnou měrou. 7Pro své sousedy jsi nás učinil předmětem sváru a naši nepřátelé se nám posmívají. 8Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. 9Vyjmul jsi vinnou révu z Egypta, vyhnal jsi pohanské národy a zasadil jsi ji. 10Připravil jsi pro ni vše. Zapustila své kořeny a naplnila zemi. 11Přikryla hory svým stínem, její větvoví bylo jako nejvyšší cedry. 12Vyhnala své ratolesti až k moři a své větve k řece. 13Proč jsi pobořil její zdi? Teď z ní trhá každý, kdo jde kolem. 14Rozrývá ji kanec z lesa, spásá ji polní havěť. 15Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebes a pohleď; a postarej se o tu révu, 16o kmen, který zasadila tvá pravice, o výhonek, který sis vypěstoval. 17Je spálena ohněm, je porubaná — od tvé výhrůžné tváře hynou! 18Budiž tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého sis vypěstoval. 19My se tě nepustíme, zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno. 20Hospodine, Bože zástupů, navrať nás zpět! Rozjasni svou tvář a budeme zachráněni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: