Středa po 5. neděli v době postní B – Ag 2, 1-9.20-23

1 Sedmého měsíce, dvacátého prvního dne se stalo Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea:2 Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu, i ostatku lidu:3 Kdo (z vás,) kteří jste zůstali, viděl tento dům v jeho první slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic?4 Nuže, posilni se, Zerubábeli, je Hospodinův výrok, posilni se, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, posilni se, všechen lide země, je Hospodinův výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů,5 kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se.6 Neboť toto praví Hospodin zástupů: (Ještě jednou zakrátko) zatřesu nebem i zemí, mořem i souší.7 Zatřesu všemi národy, (přijde to, po čem touží) všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.8 Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů.9 Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů; na tomto místě (způsobím pokoj,) je výrok Hospodina zástupů.20 I stalo se Hospodinovo slovo podruhé k Ageovi dvacátého čtvrtého dne toho měsíce:21 Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Zatřesu nebem i zemí.22 Převrátím trůny království, vyhladím sílu království národů, převrátím válečné vozy i jejich jezdce, klesnou koně i jejich jezdci, (jeden mečem druhého.) 23 V onen den, je výrok Hospodina zástupů, tě vezmu, můj otroku Zerubábeli, synu Šealtíelův — je Hospodinův výrok — a učiním tě pečetním prstenem, neboť tebe jsem vyvolil, je výrok Hospodina zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: