Středa po 5. neděli v době postní A – Jr 32, 1-9.36-41

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Sidkijáše. Tento rok byl osmnáctým rokem vlády Nebúkadnesara. 2Tehdy vojsko babylonského krále obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremjáš byl vězněn na nádvoří stráží, které bylo v paláci judského krále. 3Uvěznil ho judský král Sidkijáš se slovy: Proč prorokuješ, řka: Toto praví Hospodin: Hle, vydám toto město do ruky babylonského krále a dobude ho. 4Judský král Sidkijáš z ruky Chaldejců neunikne, protože bude jistě vydán do ruky babylonského krále a bude s ním mluvit tváří v tvář, na vlastní oči ho uvidí. 5Uvede Sidkijáše do Babylona a tam bude, dokud ho nenavštívím, je Hospodinův výrok. Když budete bojovat s Chaldejci, neuspějete. 6Jeremjáš řekl: Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 7Hle, přijde k tobě Chanameel, syn tvého strýce Šalúma, se slovy: Kup si mé pole, které je v Anatótu, protože máš příbuzenské výkupní právo, abys ho koupil. 8Potom ke mně podle Hospodinova slova přišel Chanameel, syn mého strýce, na nádvoří stráží a řekl mi: Kup si, prosím, mé pole, které je v Anatótu, jenž je v zemi Benjamín, protože máš vlastnické a příbuzenské výkupní právo. Kup si ho. A poznal jsem, že to bylo Hospodinovo slovo. 9Koupil jsem si tedy pole od Chanameela, syna mého strýce, které je v Anatótu a odvážil jsem mu stříbro: Sedmnáct šekelů stříbra. 36Proto nyní toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o tomto městě, o kterém říkáte: Bude vydáno do ruky babylonského krále mečem, hladem a morem: 37Hle, shromáždím je ze všech zemí, kam jsem je zahnal ve svém hněvu, zlobě a velikém rozhořčení, přivedu je zpět na toto místo a způsobím, že budou bydlet v bezpečí. 38Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 39Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby se dobře dařilo jim i jejich synům po nich. 40Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro, a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili. 41Rozjásám se nad nimi, abych jim prokazoval dobro; spolehlivě je v této zemi zasadím, celým svým srdcem a celou svou duší.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: