Středa po 5. neděli po Zjevení Páně C – Iz 8, 1-15

1 Hospodin mi řekl: Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni (běžným způsobem:) (Spěšná kořist, rychlý lup.) 2 I povolal jsem si spolehlivé svědky: kněze Urijáše a Zekarjáše, syna Jeberekjášova.3 Přiblížil jsem se k prorokyni, otěhotněla a porodila syna. Hospodin mi řekl: (Dej mu) jméno Spěšná kořist, rychlý lup.4 Protože dříve než bude chlapec umět volat otče a matko, odnesou majetek Damašku a kořist ze Samaří před asyrského krále.5 Hospodin ke mně mluvil ještě dále:6 Protože tento lid pohrdl klidně plynoucími vodami Šíloach a raduje se s  Resínem a synem Remaljášovým, 7 proto hle, Panovník na ně přivádí mocné a hojné vody Řeky — asyrského krále a všechnu jeho slávu — a vystoupí nad všechna svá řečiště a půjde přes všechny své břehy.8 Projde Judou, zaplaví ho a půjde přes něj, dosáhne až k šíji; rozepjetím jeho křídel bude naplněna šíře tvé země, Immanueli. 9 Jednejte zle, národy, a zděsíte se, naslouchejte všechny dálavy země. Opásejte se a zděsíte se, opásejte se a zděsíte se. 10 Udělejte plán, a bude zmařen, (řekněte slovo, a nenaplní se, protože s námi je Bůh.11 Vždyť toto mi řekl Hospodin, (když uchopil za ruku) a varoval mě, abych nechodil po cestě tohoto lidu:12 Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte.13 Hospodin zástupů — jen (on vám budiž svatý;) (on je vaše bázeň a on je vaše strachování.) 14 On vám bude svatyní, ale (kamenem úrazu) a skálou pohoršení pro oba domy izraelské, pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma.15 Mnozí z nich klopýtnou, padnou a polámou se, budou chyceni a zajati.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: