Středa po 4. neděli velikonoční C – Jr 50, 17-20

17Izrael je zaplašená ovce, kterou zahnali lvi. Nejprve ho požíral asyrský král a nakonec mu ohlodal kosti babylonský král Nebúkadnesar. 18Proto takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, navštívím babylonského krále a jeho zemi tak jako jsem navštívil asyrského krále. 19Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu a bude se pást na Karmelu i v Bášanu, jeho duše se nasytí v Efrajimském pohoří a v Gileádu. 20V oněch dnech a v onom čase, je Hospodinův výrok, bude vyhledávána vina Izraele, ale žádná nebude, a hříchy Judy, ale nebudou nalezeny, protože těm, které zanechám, odpustím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: