Středa po 4. neděli velikonoční B – Mi 7, 8-20

8Neraduj se nade mnou, má nepřítelkyně. Ačkoliv jsem padl, povstanu, přestože pobývám v temnotě, Hospodin je mým světlem. 9Protože jsem proti němu zhřešil, ponesu Hospodinův hněv, dokud se mě nezastane a nezjedná mi právo. Vyvede mě na světlo a budu hledět na jeho spravedlnost. 10Uvidí to má nepřítelkyně a přikryje ji hanba, tu, která mi říkala: Kde je Hospodin, tvůj Bůh? Moje oči ji uvidí, teď je k pošlapání jako bláto na ulicích. 11Nastane den pro budování tvých zdí, v onen den se rozšíří tvé hranice. 12 V onen den k tobě přijdou z Asýrie až po Egypt, z Egypta až po řeku Eufrat, od moře k moři a od hory k hoře. 13Země se stane zcela opuštěnou kvůli svým obyvatelům, kvůli ovoci jejich činů. 14Pas svůj lid svou holí, ovce svého dědictví, přebývající o samotě v lese uprostřed ovocného sadu. se pasou v Bášanu a Gileádu jako za dávných dnů. 15Jako za dnů, kdy jsi vyšel z egyptské země, ukaž nám obdivuhodné činy. 16Ať to vidí národy a stydí se za všechnu svou sílu, si položí ruku na ústa a jejich uši ohluchnou. 17 lížou prach jako had, jako ti, co se plazí po zemi; vyjdou s třesením ze svých pevností k Hospodinu, našemu Bohu; se strachují a bojí se tebe. 18 Kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a promíjí přestoupení ostatku svého dědictví? Nebude držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosrdenství. 19Znovu se nad námi slituje, pošlape naše viny a všechny naše hříchy uvrhneš do hlubin moře. 20Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům od dávných časů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: