Středa po 4. neděli velikonoční A – Ž 100

1Hlahol Hospodinu, celá země! 2Služte Hospodinu s radostí, předstupte před něj s jásáním. 3Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. 4Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, 5protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: