Středa po 4. neděli velikonoční A – Jr 23, 1-8

1Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy, je Hospodinův výrok. 2Proto takto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé ovce, rozehnali je a nestarali se o ně. Hle, postarám se o vás za vaše zvrácené činy, je Hospodinův výrok. 3sám shromáždím ostatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, přivedu je zpět na jejich pastvinu, budou plodné a rozmnoží se. 4 Ustanovím jim pastýře a budou je pást; nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány, je Hospodinův výrok. 5Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. 6 V jeho dnech bude Juda zachráněn a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou nazývat: Hospodin je naše spravedlnost. 7Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl izraelské syny z egyptské země, 8ale: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu izraelského ze severní země a ze všech zemí, kam jsem je zahnal. Pak budou bydlet ve své zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: