Středa po 4. neděli v době postní A – Ž 146

1Chval, duše má, Hospodina! 2Budu chválit Hospodina po celý svůj život, budu opěvovat svého Boha, dokud budu. 3Nespoléhejte na přední muže, na člověka, v němž není záchrana. 4Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země; v ten den je po jeho nápadech. 5Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, ten, jenž naději v Hospodinu, svém Bohu, 6který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost. 7On zjednává právo utlačovaným a dává chléb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně. 8Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé. 9Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemů. 10Hospodin bude kralovat věčně, tvůj Bůh, Sijóne, po všechna pokolení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: