Středa po 4. neděli po Zjevení Páně C – Jr 1, 11-19

11Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Co vidíš, Jeremjáši? Řekl jsem: Vidím prut mandlovníku. 12Hospodin mi řekl: Dobře jsi viděl, protože bdím nad svým slovem, abych ho uskutečnil. 13Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé: Co vidíš? Řekl jsem: Vidím kouřící hrnec, obrácený sem od severu. 14Hospodin mi řekl: Od severu se bude valit zlo na všechny obyvatele země, 15neboť hle, já volám všechny čeledě severních království, je Hospodinův výrok. Přijdou a každé si postaví trůn u vstupu do bran Jeruzaléma, proti všem jeho hradbám okolo i proti všem judským městům. 16A nad nimi vyslovím svůj rozsudek za všechno jejich zlo, že mě opustili a pálili oběti jiným bohům a klaněli se dílu svých rukou. 17Ty však přepásej svá bedra, vstaň a mluv proti nim všechno, co ti já přikáži. Netřes se před nimi, jinak tě roztřesu strachem z nich. 18A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. 19Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: