Středa po 4. neděli po Zjevení Páně B – Ž 35, 1-10

1Hospodine, veď při s mými odpůrci, bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. 2Uchop štít a pavézu a povstaň mi na pomoc! 3Vezmi kopí a uzavři cestu ke střetu s mými pronásledovateli. Řekni mé duši: Jsem tvá záchrana. 4Ať se stydí a hanbí ti, kdo usilují o můj život. Ať se stáhnou zpět a zastydí ti, kdo mi chystají zlo. 5Budou jako plevy před větrem. To anděl Hospodinův je požene. 6 je jejich cesta temná a kluzká a  je anděl Hospodinův pronásleduje. 7Vždyť na mě bezdůvodně nastražili jámu, bezdůvodně vykopali past pro mou duši. 8na něj přijde zkáza, aniž to tuší. A do té pasti, kterou nastražil, se lapí sám, ať padne do té zkázy! 9Ale má duše bude jásat v Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. 10Každá má kost řekne: Hospodine, kdo je jako ty? Vysvobozuješ chudého od mocnějšího, než je sám, chudého a nuzného od uchvatitele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: