Středa po 4. neděli po Zjevení Páně B – Jr 29, 1-14

1Toto jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma zbytku starších mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nebúkadnesar odvedl z Jeruzaléma do Babylona. 2(To bylo po vyjití krále Jekonjáše, královny, dvorních úředníků, judských a jeruzalémských knížat, řemeslníků a kovářů z Jeruzaléma.) 3Poslal jej prostřednictvím Eleásy, syna Šáfanova, a Gemarjáše, syna Chilkijášova, které poslal judský král Sidkijáš k babylonskému králi Nebúkadnesarovi do Babylona: 4Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona: 5Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 6Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své syny ženy a své dcery vydávejte za muže, aby rodily syny i dcery; množte se tam a ať vás neubývá. 7 Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. 8Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte. 9Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok. 10Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. 11Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. 12 Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. 13 Když mě budete hledat, naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem. 14Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: