Středa po 4. neděli po Zjevení Páně A – Ž 37, 1-17

1Davidův žalm. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, 2neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. 3Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost. 4Měj rozkoš z  Hospodina — on naplní prosby tvého srdce. 5(Uval na Hospodina) svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. 6Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. 7Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. 8Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. 9Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi. 10Ještě chvilku a ničema nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. 11Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. 12Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby. 13Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den. 14Ničemové tasí meč, napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti. 15Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán. 16Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů. 17Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však Hospodin podepírá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: