Středa po 4. neděli po Zjevení Páně A – Rt 3, 1-13; 4, 13-22

1Její tchýně Noemi jí řekla: Má dcero, neměla bych snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo? 2Vždyť Bóaz, s jehož služkami jsi byla, je náš příbuzný. Pohleď, v noci bude provívat na humně ječmen. 3Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno, ale nedávej se tomu muži poznat, (dokud nedojí a nedopije.) 4Až si půjde lehnout, zjisti místo, kde leží, jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. 5Ona jí nato odpověděla: Udělám všechno, co mi řekneš. 6Pak sestoupila na humno a udělala všechno, co jí její tchýně přikázala. 7Bóaz pojedl, napil se a (bylo mu dobře u srdce.) Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí. A ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla. 8I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl, převalil se a vida: V nohách mu leží žena. 9Zeptal se: Kdo jsi? Ona odpověděla: Jsem Rút, tvá služebnice. (Rozprostři své křídlo nad) svou služebnicí, vždyť jsi vykupitel. 10On nato řekl: (Jsi požehnaná Hospodinu,) má dcero. Dobře jsi udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší nežli první, když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. 11A nyní se, má dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš, protože (celé naše město) ví, že jsi zdatná žena. 12Ano, opravdu jsem vykupitel. Je však ještě jiný vykupitel, bližší než já. 13Zůstaň tu přes noc. A ráno, jestliže (on vykoupí,) dobře, ať vykoupí. A pokud si tě nebude přát vykoupit, vykoupím tě tedy já, jakože živ je Hospodin. Spi až do rána. 13Tak si Bóaz vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna. 14Ženy tehdy řekly Noemi: Požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele. se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. 15I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než sedm synů. 16Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. 17A sousedky mu daly jméno se slovy: Noemi se narodil syn. A nazvaly ho jménem Obéd. On je otec Jišaje, otce Davidova. 18A toto je rodopis Peresův: Peres zplodil Chesróna, 19Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba, 20Amínadab zplodil Nachšóna, Nachšón zplodil Salmu, 21Salmón zplodil Bóaza, Bóaz zplodil Obéda, 22Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. // Narození Samuela

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: