Středa po 4. neděli adventní A – Mt 1, 1-17

1Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.   2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,   3Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama.   4Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna,   5Salmón zplodil Bóaza z Rachaby, Bóaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje,   6Isaj zplodil Davida krále. Král David zplodil Šalomouna z ženy Uriášovy,   7Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa,   8Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše,   9Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše,   10Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos zplodil Joziáše,   11Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.   12Po babylonském zajetí Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela,   13Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra.   14Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,   15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba.   16Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.   17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylonské zajetí čtrnáct a od babylonského zajetí do Krista čtrnáct.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: