Středa po 34. neděli v mezidobí C – Jr 31, 1-6

1V onen čas, je Hospodinův výrok, budu Bohem všech izraelských čeledí a oni budou mým lidem. 2Toto praví Hospodin: Lid, který přežil meč, našel v pustině milost, Izrael vešel do svého odpočinutí. 3Zpovzdálí se mi ukázal Hospodin a řekl: Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. 4Znovu tě vystavím a zbuduji, panno izraelská. Znovu se ozdobíš svými tamburínami a vyjdeš s tancem s těmi, kdo se radují. 5Znovu budeš sázet vinice na samařských horách. Sadaři je vysadí a budou je i užívat. 6Neboť nastane den, kdy strážci na Efrajimském pohoří zvolají: Vstaňte a vystupme na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: