Středa po 34. neděli v mezidobí A – Jr 31, 10-14

10Národy, slyšte Hospodinovo slovo a oznamte je na vzdálených ostrovech; říkejte: Ten, který rozptýlil Izrael, ho shromáždí a bude ho střežit jako pastýř své stádo. 11Vždyť Hospodin vyplatil Jákoba, vykoupil ho z ruky silnějšího nežli on. 12Přijdou a budou radostně volat na sijónské výšině. Budou zářit nad Hospodinovou dobrotou, nad obilím, novým vínem a olejem, nad mláďaty bravu a skotu. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada a nebudou už déle strádat. 13Tehdy se bude panna radovat tancem spolu s mládenci i starci. Změním jejich smuteční obřady v jásot, potěším je a místo jejich žalu jim dám radost. 14Duši kněží napojím tukem a můj lid se nasytí mojí dobrotou, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: