Středa po 33. neděli v mezidobí C – Ž 76

2V Judsku je Bůh znám; v Izraeli je jeho jméno velké. 3Jeho stánek je v Šálemu, příbytek má na Sijónu. 4Tam rozlámal ohnivé střely, štít i meč, skoncoval s válkou. Sela. 5Záříš, ty vznešený, více než hory kořisti. 6Siláci se stali kořistí, dřímají svým spánkem, a žádní bojovníci nenašli v rukách sílu. 7Bože Jákobův, od tvých hrozeb zemdlely válečné vozy i koně. 8Ty vzbuzuješ hrůzu. Kdo před tebou obstojí, když se rozhněváš? 9Z nebes jsi vyhlásil právo. Zemi pojala bázeň a utichla, 10když Bůh povstal k soudu, aby zachránil všechny pokorné země. Sela. 11Vždyť tebe chválí i lidské rozlícení. Opášeš se tím, co po hněvu zbude. 12Čiňte sliby Hospodinu, svému Bohu, a plňte je! Všichni kolem něj ať přinesou dar Přehroznému. 13Sráží ducha vládců a vzbuzuje hrůzu u králů země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: