Středa po 33. neděli v mezidobí B – Mk 13, 9-23

9Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagog, budete biti a kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále, jim na svědectví. 10Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 11A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. 12A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, děti povstanou proti rodičům a usmrtí je. 13A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn.“ 14„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být — kdo čte, ať rozumí — tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. 15Kdo bude na střeše, ať nesestupuje a nevstupuje dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. 16A kdo bude na poli, ať se neobrací k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. 17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě. 19Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. 20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. 21A tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Hle, tam!‘, nevěřte. 22Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. 23Vy se tedy mějte na pozoru. Všechno jsem vám již předem řekl.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: