Středa po 32. neděli v mezidobí C – Za 3, 1-17

1Běda vzpurnému a poskvrněnému, tomu násilnickému městu. 2Neuposlechlo, nepřijalo naučení, na Hospodina nespoléhalo, k svému Bohu se nepřiblížilo. 3Jeho knížata uprostřed něj jsou řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci k večeru, do rána nenechají nic neohryzaného. 4Jeho proroci jsou namyšlenci a podvodníci, jeho kněží znesvěcují svaté věci, znásilňují zákon. 5Spravedlivý Hospodin je uprostřed něj, nečiní zvrácenost. Ráno co ráno dává své právo jako světlo, nepochybí, ale bídák nezná hanbu. 6Vyhladil jsem národy, zpustošené jsou jejich rohové věže, zničil jsem jejich ulice, nikdo jimi neprochází, pustá jsou jejich města, bez lidí, bez obyvatel. 7Říkal jsem si: Jistě se mě budeš bát a přijmeš naučení. Jeho příbytek by pak nebyl zničen ničím, čím jsem ho chtěl navštívit. Jenže oni si přivstali a jednali zvráceně ve všech svých činech. 8Proto čekejte na mě, je Hospodinův výrok, na den, kdy povstanu jako svědek, neboť mé rozhodnutí je sebrat národy, shromáždit království, vylít na ně své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv, neboť celá země bude strávena ohněm mé žárlivosti. 9Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mu svorně sloužit. 10Zpoza kúšských řek mi moji ctitelé, dcery Pusaj, přinesou přídavnou oběť. 11V onen den se nebudeš stydět za žádné své činy, kterými ses proti mně bouřil, protože tehdy odstraním ze tvého středu tvé pyšně rozjařené a nebudeš se již déle povyšovat na mé svaté hoře. 12Ponechám ve tvém středu lid nuzný a chudý a budou mít útočiště v Hospodinově jménu. 13Ostatek Izraele neučiní zvrácenost, nepromluví lživě, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Budou se pást a uléhat, a nikdo je nevyděsí. 14Výskej, dcero sijónská, hlahol, Izraeli, raduj se a jásej celým srdcem, dcero jeruzalémská! 15Hospodin odstranil rozsudek nad tebou, odvrátil tvého nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je ve tvém středu, neboj se již zlého. 16V onen den řeknou Jeruzalému: Neboj se, Sijóne, tvé ruce ať neochabnou. 17Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: