Středa po 32. neděli v mezidobí B – Gn 24, 28-42

28A dívka běžela a oznámila tyto věci v domě své matky. 29Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k prameni za tím mužem. 30Když totiž viděl nosní kroužek a náramky na rukou své sestry a slyšel slova své sestry Rebeky: Toto mi ten muž říkal , tedy šel za tím mužem. A hle, on stál při velbloudech u pramene. 31Řekl mu: Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč bys stál venku? Připravil jsem dům i místo pro velbloudy. 32Muž vešel do domu a odstrojil velbloudy. Pak dal Lában velbloudům slámu a krmivo a dal také vodu k umytí nohou jeho i nohou mužů, kteří byli s ním. 33Když před něj prostřeli, aby pojedl, řekl: Nebudu jíst, dokud nepromluvím o svých záležitostech. Řekl: Mluv. 34Řekl tedy: Jsem Abrahamův otrok. 35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36Žena mého pána Sára porodila mému pánu ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. 37Můj pán mne zapřisáhl slovy: Nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, v jejichž zemi bydlím, 38nýbrž půjdeš do domu mého otce, k mé rodině a tam vybereš ženu pro mého syna. 39Řekl jsem svému pánu: Možná mne ta žena nebude následovat. 40Odpověděl mi: Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého anděla a dopřeje tvé cestě úspěch. A ty vybereš pro mého syna ženu z mé rodiny a z domu mého otce. 41Jen tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé rodině a jestliže ti ji nedají, budeš mé přísahy zproštěn. 42Když jsem dnes přišel k tomu prameni, řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, jestliže opravdu dopřáváš úspěch mé cestě, na které se nacházím,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: