Středa po 31. neděli v mezidobí B – Ž 18, 20-30

20Vyvedl mě na prostranno, vytrhl mě, neboť si mě oblíbil. 21Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou mě odměnil. 22Vždyť jsem dbal na Hospodinovy cesty a neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha. 23Všechna jeho nařízení jsou přede mnou, jeho ustanovení jsem neodložil. 24Byl jsem před ním bezúhonný; měl jsem se na pozoru, abych se neprovinil. 25Hospodin mě odměnil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou před jeho zrakem. 26S věrným jednáš věrně, s člověkem bezúhonným bezúhonně. 27Čistému se jevíš čistě a se zvráceným jednáš převráceně. 28Vždyť ty zachraňuješ nuzný lid, povýšené oči však snižuješ. 29Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou lampu. Můj Bůh prozařuje mou temnotu. 30Vždyť v tobě proběhnu nepřátelskou hordu, ve svém Bohu přeskočím zeď.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: