Středa po 3. neděli velikonoční A – Ex 24, 1-11

1Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele, a budete se klanět zpovzdálí. 2Jen Mojžíš sám přistoupí k Hospodinu. Ostatní nepřistoupí a lid s ním nevyjde nahoru. 3Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechna nařízení. Všechen lid jednohlasně odpověděl a řekl: Všechna slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. 4Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Časně ráno vstal, postavil oltář pod horou a dvanáct posvátných sloupů za dvanáct kmenů Izraele. 5A poslal mládence ze synů Izraele, a ti přinesli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. 6Mojžíš vzal polovinu krve a nalil do mís a polovinou krve pokropil oltář. 7Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl: Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. 8Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov. 9Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele 10a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. 11Ale proti nejpřednějším ze synů Izraele nevztáhl ruku; ačkoliv spatřili Boha, jedli a pili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: