Středa po 3. neděli v době postní C – Nu 13, 17-27

17Když Mojžíš posílal muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, řekl jim: Jděte vzhůru Negebem a vyjděte do pohoří. 18Prohlédněte zemi, jaká je, i lid, který v ní bydlí, zdali je silný či malátný, je-li ho málo či mnoho; 19a jaká je země, ve které bydlí, — je-li dobrá či zlá; a jaká jsou města, ve kterých bydlí, jsou-li jako tábor či opevněná; 20a jaká je země — úrodná či neúrodná; jsou-li v ní stromy či ne. Počínejte si zmužile a vezměte z plodů té země. Byl právě čas raných hroznů. 21Vyšli a prozkoumali zemi od pustiny Sinu až k Rechóbu a Lebo-Chamátu. 22Šli vzhůru Negebem a přišli až do Chebrónu. Tam byli Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomci Anákovi. (Chebrón byl vybudován sedm let před egyptským Sóanem.) 23Když přišli až do údolí Eškólu, uřízli tam ratolest s jedním vinným hroznem — dva ho museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků. 24To místo se nazývá údolí Eškólu právě kvůli hroznu, který tam synové Izraele uřízli. 25Po čtyřiceti dnech se vrátili z průzkumu země. 26Šli, až přišli k Mojžíšovi, Áronovi a celé pospolitosti synů Izraele do Kádeše v Páranské pustině. Přinesli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. 27Vyprávěli mu: Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: