Středa po 3. neděli v době postní B – Mk 11, 15-19

15A přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubů. 16A nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. 17Učil a říkal jim: „Což není napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste jej však učinili jeskyní lupičů.“ 18Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a hledali, jak by ho zahubili, neboť se ho báli; celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. 19Když nastal večer, vycházeli ven z města.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: