Středa po 3. neděli v době postní B – Ezd 6, 1-16

1Nato král Dareios vydal nařízení a v archivní knihovně prohledali, co bylo uloženo tam v Babyloně. 2Ale na hradě v Ekbataně v médské provincii se nalezl jistý svitek a v něm bylo psáno toto: Památný zápis: 3V prvním roce vlády krále Kýra vydal král Kýros nařízení o domě Božím v Jeruzalémě: Dům ten budiž vystavěn na místě, kde se obětují oběti a jeho základy budiž zachovány. Jeho výška šedesát loket, jeho šířka šedesát loket, 4tři řady hlazených kamenů a řada nových trámů. Náklady ať se hradí z královského domu. 5Nadto zlaté a stříbrné nádoby domu Božího, které Nebúkadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, nechť se vrátí. Ať jsou zaneseny na své místo do jeruzalémského chrámu a uložíš je v domě Božím. 6Nyní tedy, Tatenaji, místodržiteli v Zaeufratí, Šetar-bóznaji a jejich spolupracovníci z Afarseku v Zaeufratí, nevměšujte se do toho. 7Práci na onom domě Božím nechte být. Ten dům Boží nechť na jeho místě stavějí judští místodržitelé a kdo náležejí k judským starším. 8Vydávám tímto nařízení, jak máte postupovat vůči těm judským starším při budování onoho domu Božího: že totiž náklady mají být oněm mužům pečlivě propláceny z královských prostředků, jež pocházejí z daní v Zaeufratí, aby nedocházelo k prostojům. 9Též cokoliv by bylo potřeba, ať býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno i olej podle přání jeruzalémských kněží jim budou dodávány každodenně bez nedbalostí, 10aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. 11Dále pak vydávám nařízení, aby komukoliv, kdo tento výnos poruší, byl z jeho domu vytržen trám a on byl vyzdvižen a naražen na něj; jeho dům ať je za to proměněn v hromadu sutin. 12A Bůh, jenž tam dává přebývat svému jménu, ať svrhne každého krále i lid, který by vztáhl svou ruku, aby to porušil či poškodil onen dům Boží v Jeruzalémě. Já, Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno pečlivě. 13Tatenaj, místodržitel v Zaeufratí, Šetar-bóznaj a jejich spolupracovníci tedy postupovali pečlivě v souladu s tím, jak vzkázal král Dareios. 14Judští starší stavěli a dařilo se jim za prorokování proroka Agea a Zacharjáše, syna Idova. Pak dostavěli a dokončili z nařízení Boha Izraele a z nařízení Kýra i Dareia i Artaxerxa, krále perského. 15Tento dům byl dokonán třetího dne měsíce adaru, což bylo šestého roku kralování krále Dareia. 16Pak synové Izraele — kněží, lévíté a ostatní vysídlenci — s radostí slavili posvěcení tohoto domu Božího.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: