Středa po 3. neděli v době postní A – J 7, 14-31.37-39

14Když již bylo uprostřed svátků, vystoupil Ježíš do chrámu a učil. 15Židé se divili a říkali: „Jak to, že se tento člověk vyzná v Písmech, když se tomu neučil?“ 16Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, který mne poslal. 17Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. 18Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. 19 Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mne usilujete zabít?“ 20Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“ 21Ježíš jim odpověděl: „Jeden skutek jsem učinil, a všichni se tomu divíte. 22Mojžíš vám dal obřízku — ne že by byla od Mojžíše, nýbrž od otců — a vy obřezáváte člověka i v sobotu. 23Jestliže přijímá člověk obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? 24Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“ 25Tu začali někteří z obyvatel Jeruzaléma říkat: „Není to ten, kterého chtějí zabít? 26A hle, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Což opravdu vůdcové poznali, že je to Mesiáš? 27Ale o něm víme, odkud je. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“ 28Tu Ježíš, vyučující v chrámě, hlasitě zvolal: „Vskutku mě znáte a víte, odkud jsem? Nepřišel jsem sám od sebe, ale ten, kdo mne poslal a jehož vy neznáte, je pravdivý. 29Já ho znám, neboť jsem od něho a on mne poslal.“ 30Chtěli ho tedy zajmout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. 31Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“ 37V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. 38Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ 39To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: