Středa po 3. neděli po Zjevení Páně B – Mk 3, 13-19a

13Ježíš vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které sám chtěl. I odešli k němu. 14Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal hlásat evangelium 15a aby měli pravomoc vyhánět démony. 16 Ustanovil těchto Dvanáct: Šimona, kterému přidal jméno Petr, 17Jakuba Zebedeova a Jakubova bratra Jana a přidal jim jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘, 18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, toho Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Judu Iškariotského

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: