Středa po 3. neděli adventní A – Za 8,1-17

1I stalo se slovo Hospodina zástupů:   2Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí a velkým rozlícením horlím pro něj.   3Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu přebývat v Jeruzalémě. Jeruzalém se bude nazývat městem bezpečným a hora Hospodina zástupů horou svatou.   4Toto praví Hospodin zástupů: V jeruzalémských ulicích budou znovu sedět starci a stařeny, každý se svou holí v ruce pro vysoký věk.   5Ulice města budou plné chlapců a děvčat radujících se na jeho ulicích.   6Toto praví Hospodin zástupů: Jestliže to bude nemožné v očích ostatku tohoto lidu v oněch dnech, bude to nemožné také v mých očích? je výrok Hospodina zástupů.   7Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země na západ slunce,   8přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, věrně a spravedlivě.   9Toto praví Hospodin zástupů: Posilněte své ruce, vy, kteří jste v těchto dnech slyšeli tato slova z úst proroků, v den, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů, aby byl znovu postaven chrám.   10Neboť před oněmi dny nebylo mzdy pro člověka ani mzdy pro zvíře nebylo, a ten, kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, protože jsem poštval všechny lidi jednoho proti druhému.   11Nyní však nebudu jednat s ostatkem tohoto lidu jako v dřívějších dnech, je výrok Hospodina zástupů.   12Neboť setbě se bude dařit, réva vydá plody, země vydá úrodu a nebesa dají rosu. To všechno dám do vlastnictví ostatku tohoto lidu.   13I stane se, že jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak vás zachráním a budete požehnáním. Nebojte se, posilněte své ruce.   14Neboť toto praví Hospodin zástupů: Jako jsem měl v úmyslu naložit s vámi zle, když mě vaši otcové podněcovali ke hněvu, praví Hospodin zástupů, a neslitoval jsem se,   15tak mám zase v těchto dnech v úmyslu prokázat Jeruzalému a domu judskému dobro. Nebojte se!   16Toto jsou věci, které konejte: Mluvte pravdu každý se svým bližním, pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách.   17Nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, neboť toto všechno nenávidím, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: