Středa po 3. neděli adventní A – Mt 8, 14-17.28-34

14Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku.   15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.   16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil,   17aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.‘ &nbs28A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít.   29A hle, zakřičeli: „Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“   30Daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů.   31Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“   32Řekl jim: „Jděte!“ Oni vyšli a odešli do vepřů; a hle, celé stádo vepřů se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách.   33Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných.   34A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: