Středa po 29. neděli v mezidobí C – Jr 50, 1-7.17-20

1Slovo, které mluvil Hospodin o Babylonu, o chaldejské zemi, prostřednictvím proroka Jeremjáše. 2Oznamte a rozhlaste to mezi národy, pozdvihněte korouhev; rozhlaste to a nezatajujte. Řekněte: Babylon je dobyt, Bél se stydí, Marduk se třese; jeho modlářské zpodobeniny jsou zahanbeny, jeho bůžkové se třesou. 3Protože ze severu proti němu vytáhl národ, který jeho zemi učiní děsivou krajinou. Nebudou v ní obyvatelé, lidé i zvířata prchnou, utečou. 4V oněch dnech a v onom čase, je Hospodinův výrok, přijdou synové izraelští spolu se syny judskými; půjdou a přitom budou plakat a budou hledat Hospodina, svého Boha. 5Cestou se budou vyptávat na Sijón, tam budou obráceny jejich tváře. Přijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, jež nebude zapomenuta. 6Můj lid byl ztracené stádo. Jejich pastýři je svedli, odvraceli je na horách. Chodili z hory na návrší a na místo svého odpočinku zapomněli. 7Všichni, kdo je našli, je požírali a jejich protivníci říkali: Neproviníme se, protože hřešili proti Hospodinu, pravé pastvině a naději svých otců, Hospodinu. 17Izrael je zaplašená ovce, kterou zahnali lvi. Nejprve ho požíral asyrský král a nakonec mu ohlodal kosti babylonský král Nebúkadnesar. 18Proto takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, navštívím babylonského krále a jeho zemi tak jako jsem navštívil asyrského krále. 19Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu a bude se pást na Karmelu i v Bášanu, jeho duše se nasytí v Efrajimském pohoří a v Gileádu. 20V oněch dnech a v onom čase, je Hospodinův výrok, bude vyhledávána vina Izraele, ale žádná nebude, a hříchy Judy, ale nebudou nalezeny, protože těm, které zanechám, odpustím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: