Středa po 29. neděli v mezidobí A – Nu 13, 1-2.17 – 14,9

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám synům Izraele. Pošlete vždy jednoho muže za otcovské pokolení, samé předáky mezi vámi. 17Když je Mojžíš posílal, aby prozkoumali kenaanskou zemi, řekl jim: Jděte vzhůru Negebem a vyjděte do pohoří. 18Prohlédněte zemi, jaká je, i lid, který v ní bydlí, zdali je silný či malátný, je-li ho málo či mnoho; 19a jaká je země, ve které bydlí, — je-li dobrá či zlá; a jaká jsou města, ve kterých bydlí, jsou-li jako tábor či opevněná; 20a jaká je země — úrodná či neúrodná; jsou-li v ní stromy či ne. Počínejte si zmužile a vezměte z plodů té země. Byl právě čas raných hroznů. 21Vyšli a prozkoumali zemi od pustiny Sinu až k Rechóbu a Lebo-Chamátu. 22Šli vzhůru Negebem a přišli až do Chebrónu. Tam byli Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomci Anákovi. (Chebrón byl vybudován sedm let před egyptským Sóanem.) 23Když přišli až do údolí Eškólu, uřízli tam ratolest s jedním vinným hroznem — dva ho museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků. 24To místo se nazývá údolí Eškólu právě kvůli hroznu, který tam synové Izraele uřízli. 25Po čtyřiceti dnech se vrátili z průzkumu země. 26Šli, až přišli k Mojžíšovi, Áronovi a celé pospolitosti synů Izraele do Kádeše v Páranské pustině. Přinesli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. 27Vyprávěli mu: Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. 28Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi velká. A také jsme tam viděli potomky Anákovy. 29Na území Negebu sídlí Amálekovci, v pohoří sídlí Chetejci, Jebúsejci a Emorejci a u moře a podél Jordánu sídlí Kenaanci. 30Káleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy: Směle pojďte vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. 31Muži, kteří šli s ním, však říkali: Nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější nežli my. 32Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele: Země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. 33Viděli jsme tam obry — synové Anákovi totiž pocházejí z obrů — a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích. 1Celá pospolitost pozvedla a vydávala svůj hlas. Lid oné noci plakal. 2Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala: Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi anebo kéž bychom zemřeli v této pustině! 3Proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta? 4A říkali jeden druhému: Ustanovme si vůdce a vraťme se do Egypta. 5Mojžíš a Áron padli na tvář před celým shromážděním pospolitosti synů Izraele. 6Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, z těch kteří prozkoumali zemi, roztrhli svá roucha 7a říkali celé pospolitosti synů Izraele: Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země. 8Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji — zemi, která oplývá mlékem a medem. 9Jenom se nebouřete proti Hospodinu! A lidu té země se nebojte, vždyť jsou pro nás jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, ale s námi je Hospodin, nebojte se jich!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: