Středa po 29. neděli v mezidobí A – Mt 17, 22-27

22 Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka má být vydán do rukou lidí; 23zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen.“ A oni se velmi zarmoutili. 24 Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí dvojdrachem a řekli: „Copak váš Učitel neplatí dvojdrachmu?“ 25 Řekl: „Ale ano.“ Jakmile vešel do domu, Ježíš ho předešel otázkou: „Co myslíš, Šimone? Od koho vybírají králové země poplatky a daň? Od svých synů, nebo od cizích?“ 26 Když Petr řekl: „Od cizích“, pověděl mu Ježíš: „Synové jsou tedy svobodni. 27Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, hoď udici a vytáhni první rybu, která se vynoří. Až otevřeš její ústa, nalezneš statér; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: