Středa po 28. neděli v mezidobí C – Jr 25, 15-32

15Hospodin, Bůh Izraele, mi řekl toto: Vezmi z mé ruky tento kalich s vínem hněvu a dej z něj napít všem národům, ke kterým tě posílám. 16Až se napijí, budou se potácet a šílet kvůli meči, který mezi ně posílám. 17Vzal jsem kalich z Hospodinovy ruky a dal jsem napít všem národům, ke kterým mě Hospodin poslal: 18Jeruzalému, judským městům, jeho králům a jeho knížatům, abych je učinil troskami, předmětem hrůzy a úžasu a kletby, jako je tomu dnes; 19faraonovi, egyptskému králi, jeho otrokům, jeho knížatům a všemu jeho lidu; 20všemu míšenému lidu, všem králům země Úsu, všem králům pelištejské země, Aškalónu, Gaze, Ekrónu, ostatku Ašdódu, 21Edómu, Moábu a synům Amónovým, 22všem týrským králům, všem sidónským králům, králům pobřeží za mořem, 23Dedánovi, Témovi, Búzovi a všem s vyholenými skráněmi, 24všem arabským králům, všem králům míšeného lidu, kteří bydlí v pustině, 25všem zimríjským králům, všem élamským králům, všem médským králům, 26všem severním králům, blízkým i dalekým, jednomu po druhém a všem královstvím světa, která jsou na povrchu země. Král Šéšaku se napije po nich. 27Řekni jim: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se a zvracejte, padněte a nevstanete kvůli meči, který mezi vás posílám. 28Stane se, že odmítnou přijmout kalich z tvé ruky, aby pili. Řekni jim: Toto praví Hospodin zástupů: Musíte pít. 29Neboť hle, s městem, které se nazývá mým jménem, již začínám nakládat zle a vy byste zůstali zcela bez trestu? Nezůstanete bez trestu, protože povolávám meč na všechny obyvatele země, je výrok Hospodina zástupů. 30Ty však jim prorokuj všechna tato slova a řekni jim: Hospodin zařve z výšiny, ze svého svatého příbytku vydá svůj hlas, hlasitě zařve nad svou pastvinou, rozkřičí se jako ti, kdo lisují hrozny, na všechny obyvatele země. 31Hukot proniká až do končin země, protože Hospodin vede spor s národy, soudí každé tělo a ničemy vydá meči, je Hospodinův výrok. 32Toto praví Hospodin zástupů: Hle, od národa k národu vychází zlo, dává se do pohybu velký vichr z nejvzdálenějších částí země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: