Středa po 28. neděli v mezidobí A – 2 Kr 17, 7-20

7Stalo se to, protože synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z područí faraona, egyptského krále. Báli se jiných bohů 8a žili podle náboženských zvyklostí národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal, a podle ustanovení izraelských králů, která ustanovili. 9Synové Izraele konali proti Hospodinu, svému Bohu, nesprávné věci, a ve všech svých městech — od strážní věže až po opevněné město — si postavili návrší. 10Posvátné sloupy a posvátné kůly si postavili na každém vyvýšeném návrší a pod každým zeleným stromem. 11Tam na každém návrší pálili oběti jako národy, které před nimi Hospodin odvedl, a páchali zlé věci, aby Hospodina provokovali k hněvu. 12Sloužili bůžkům, o kterých Hospodin řekl: Nic takového nedělejte. 13Hospodin varoval Izrael a Judu prostřednictvím všech proroků a všech vidoucích slovy: Odvraťte se od svých zlých cest a zachovávejte mé příkazy, má ustanovení zcela podle zákona, který jsem přikázal vašim otcům a který jsem jim poslal prostřednictvím svých otroků proroků. 14Neposlouchali však, nýbrž zatvrdili svou šíji jako jejich otcové, kteří nevěřili Hospodinu, svému Bohu. 15Zavrhli jeho ustanovení a jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho napomenutí, kterými je napomínal. Chodili za nicotností a nicotností se stali, i za národy, které byly kolem nich a o nichž Hospodin přikázal, aby nejednali jako oni. 16Opustili všechny příkazy Hospodina, svého Boha, a udělali si lité modly, dvě telata, i posvátné kůly a klaněli se celému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi. 17Prováděli své syny a dcery ohněm, zabývali se věštěním a znameními, zaprodali se, aby páchali to, co je zlé v Hospodinových očích, a tak ho provokovali k hněvu. 18Hospodin se na Izrael velmi rozhněval, odstranil jej od své tváře; zůstal jenom sám kmen Juda. 19Ani Juda však nezachoval příkazy Hospodina, svého Boha. Žili podle náboženských zvyklostí, které si Izrael ustanovil. 20Hospodin zavrhl celé potomstvo Izraele, pokořil je a vydal je do ruky pustošitelů, až je od sebe odvrhl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: