Středa po 27. neděli v mezidobí C – Pl 5, 1-22

1Pamatuj, Hospodine, na to, co se nám stalo, pohleď a podívej se na naši potupu! 2Naše dědictví bylo předáno cizincům, naše domy cizozemcům. 3Stali jsme se sirotky bez otce, naše matky jsou vdovami. 4Vlastní vodu pijeme za stříbro a vlastní dřevo dostáváme za peníze. 5Jho je na naší šíji, jsme pronásledováni; jsme unaveni a nemáme odpočinek. 6Dali jsme ruku Egyptu a Asýrii, abychom se nasytili chlebem. 7Naši otcové hřešili a  nejsou; my neseme trest za jejich viny. 8Vládnou nám otroci a ne, kdo by nás vyrval z jejich ruky. 9S nasazením vlastního života přinášíme svůj pokrm, kvůli meči z pustiny. 10Naše kůže je rozpálená jako pec od palčivého hladu. 11Znásilnili ženy na Sijónu, panny v judských městech. 12Knížata byla jejich rukou pověšena, starci nebyli ctěni. 13Mládenci nosili mlýnek, chlapci klopýtali pod nákladem dříví. 14Starci zmizeli z brány, mládenci zanechali své hudby. 15Ustalo veselí našeho srdce, náš tanec se změnil v smuteční obřad. 16Koruna spadla z naší hlavy, běda nám, že jsme hřešili. 17Proto onemocnělo naše srdce, proto ztemněly naše oči. 18Pro horu Sijón, která je zpustošená, takže po ní chodí lišky. 19Ty, Hospodine, zůstáváš navěky, tvůj trůn z generace na generaci. 20Proč na nás neustále zapomínáš a opouštíš nás na mnoho dnů? 21Vrať nás, Hospodine, zpět k sobě a navrátíme se. Obnov naše dny jako za dávnověku. 22Nebo jsi nás zcela zavrhl? Přespříliš ses na nás rozhněval?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: