Středa po 27. neděli v mezidobí C – Mk 11, 12-14.20-24

12Když následujícího dne vyšli z Betanie, dostal hlad. 13A z dálky uviděl fíkovník, který měl listí, a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, jen listí; nebylo totiž období fíků. 14I řekl mu: „Ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí!“ A jeho učedníci to slyšeli. 20A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. 21Petr se rozpomenul a řekl mu: „Rabbi, hleď, ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý.“ 22Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží. 23Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. 24Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: