Středa po 27. neděli v mezidobí B – Mt 5, 27-36

27„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚ Nezcizoložíš.‘ 28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 29Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. 30A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.“ 31„Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový list.‘ 32Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“ 33„Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: ‚ Nebudeš křivě přísahat, ale splníš Pánu své přísahy.‘ 34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží; 35ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále. 36Nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: