Středa po 27. neděli v mezidobí A – Dt 6, 10-25

10I stane se, až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá — zemi, kde jsou velká a dobrá města, která jsi nestavěl, 11domy plné všelijakých dobrých věcí, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivové háje, které jsi nevysadil, — až se najíš a nasytíš, 12měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 13Hospodina, svého Boha, se boj, jemu služ a v jeho jménu přísahej. 14Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou okolo vás, 15neboť Hospodin, tvůj Bůh, ve tvém středu, je Bůh žárlivý. Jinak vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, proti tobě a vyhladí tě z povrchu země. 16Nezkoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho zkoušeli v Masse. 17Bedlivě zachovávejte příkazy Hospodina, svého Boha, jeho svědectví a ustanovení, která vám přikázal. 18Dělej, co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti vedlo dobře a abys šel a obsadil tu dobrou zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, 19abys vypudil všechny tvé nepřátele před tebou, jak Hospodin řekl. 20Až se tě tvůj syn později zeptá: Co znamenají ta svědectví, ustanovení a nařízení, která vám Hospodin, váš Bůh, přikázal? 21Odpověz svému synovi: Byli jsme v Egyptě faraonovými otroky, ale Hospodin nás z Egypta mocnou rukou vyvedl. 22Hospodin dal před našima očima velká a zlá znamení a divy na Egypt, na faraona a celý jeho dům 23a nás odtamtud vyvedl, aby nás přivedl sem a dal nám zemi, o které přísahal našim otcům. 24Hospodin nám přikázal, abychom plnili všechna tato ustanovení a báli se Hospodina, svého Boha, aby se nám dobře dařilo po všechny dny a zůstali jsme naživu, jak je tomu dodnes. 25 To nám přinese spravedlnost, když budeme zachovávat a plnit každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: