Středa po 26. neděli v mezidobí C – Jr 33, 1-13

1Stalo se Hospodinovo slovo k Jeremjášovi podruhé, zatímco byl stále zadržován na nádvoří stráží: 2Toto praví Hospodin, který zemi učinil, Hospodin, který ji vytvořil a upevnil — Hospodin je jeho jméno: 3Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti velké a skryté věci, které neznáš. 4Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele o domech tohoto města a o palácích judských králů, které byly zničeny kvůli náspům a meči. 5Vyjdou bojovat proti Chaldejcům, aby je naplnili mrtvolami lidí, které jsem pobil ve svém hněvu a ve své zlobě, protože jsem pro všechno jejich zlo skryl před tímto městem svou tvář: 6Hle, přivedu mu zahojení a uzdravení, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. 7Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na počátku. 8Očistím je od každé jejich viny, kterou proti mně hřešili a odpustím všechny jejich viny, kterými proti mně hřešili a jimiž se proti mně bouřili. 9Toto město mi získá věhlas, chválu a slávu před všemi národy země, které uslyší o všem dobru, které jim způsobím. Budou se bát a chvět nad vším dobrem a nad vším pokojem, který mu způsobím. 10Toto praví Hospodin: Na tomto místě, o kterém říkáte, že je zcela zpustošené, bez lidí a bez zvěře, v judských městech a na jeruzalémských ulicích, které jsou opuštěné, bez lidí, bez obyvatel a bez zvěře, bude znovu slyšet 11hlas jásotu a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří říkají: Vzdejte chválu Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, protože jeho milosrdenství je navěky, když přinášejí do Hospodinova domu oběť díků. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin. 12Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto zcela zpustošeném místě, bez lidí i zvěře, a ve všech jeho městech bude znovu příbytek pastýřů, kteří nechávají odpočívat stádo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: